Tag: Cảm biến gió

Cảm biến gió – Wind-click

Kiểm soát thông tin hệ thống tưới trong suốt thời tiết gió mạnh Nhìn vào bảng thông số hoạt động của bất kỳ đầu tưới nào, bạn sẽ thấy các con số thu thập được trong quá trình test với